Presa de mostres de carburants

Per analitzar un carburant s’han de prendre una o diverses mostres representatives del mateix i garantir la seva correcta manipulació i transport per ser analitzades amb uns resultats fiables.

En *Evoprotect disposem dels coneixements tècnics i mitjans necessaris per realitzar un estudi de la instal·lació i extreure una o diverses mostres del producte a analitzar. Existeixen diferents processos i mètodes per realitzar un mostreig, prenent mostres a diferents anivellis/altures, a diferents hores del dia, en diferents punts del seu emmagatzematge, en instal·lacions de superfície o enterrades, segons el que ens interessi analitzar.

El recipient on s’emmagatzema la mostra i l’etiquetatge per a la seva identificació són també punts importants per garantir el seu correcte processament per al seu emmagatzematge i anàlisi.

Altres serveis relacionats